pad-cat-logo-500pix

Presentació

En un món globalitzat, en què la subsistència de les identitats col·lectives i la necessària connexió i intercanvi malden per conviure, existeixen models agraris resilients que, des de la tradició i la innovació, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s’adeqüen a la idiosincràsia dels territoris i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia. Són models en els quals la relació directa entre les persones i el seu entorn és ancestral, present i viva, i on el paper de la dona té una importància cabdal, tant en la pràctica quotidiana com en la transmissió de sabers.

El Simposi pretén crear lligams entre paisatges, iniciatives i projectes d’arreu del món que treballen pel reconeixement d’aquests models agrícoles, la seva viabilitat, i la salvaguarda de l’insubstituïble capital biocultural que representen.

paisatge-agricultura-dona-mosaic-vertical_ok_bis

Continguts

El Simposi està estructurat en quatre blocs: valors, model, governança i paisatge cultural agrícola del Priorat. Els eixos temàtics del Simposi (paisatge, agricultura i dona) es presentaran i es treballaran de manera transversal en els quatre blocs.

01

Valors

Els paisatges agraris adequats a la idiosincràsia dels territoris generen un sistema de valors propis. Quins són aquests valors? Quin paper hi ha tingut —i hi té— la dona? El coneixement —i reconeixement— d’aquests valors pot contribuir a la transició cap a un nou model de valors col·lectius que han de ser reincorporats, promoguts i reforçats.

02

Model

Quins són els components clau per al manteniment i la promoció d’un model agrari i territorial viable? En aquest bloc es parlarà del model com a expressió de la pràctica de l’activitat agrícola, del paper que hi tenen els seus actors, de l’important paper de la dona i dels paisatges que en resulten.

03

Governança

La coordinació, la cooperació i la concertació entre les diverses administracions, a diferents escales, i amb les comunitats i els seus agents socials i econòmics, són claus per al bon funcionament i la viabilitat d’un paisatge agrícola determinat. En aquest bloc es parlarà sobre les relacions necessàries entre els actors per a una gestió i una acció col·lectives del paisatge que contrastin amb els plantejaments més unilaterals i jerarquitzats.

04

Paisatge cultural agrícola del Priorat

El bloc té per objectiu conèixer, compartir i debatre experiències i iniciatives que construeixen el model del paisatge agrícola del Priorat i la seva gestió, que poden ser interessants per generar intercanvis enriquidors amb altres paisatges del món

paisatge-agricultura-dona-priorat
Fotografia / Júlia Viejobueno

El paisatge amfitrió: el paisatge cultural agrícola del Priorat

L’agricultura al Priorat ha configurat el seu paisatge a partir d’una terra amb una forta personalitat. El mosaic que el forma i li dona identitat es replica de tal manera i amb tanta força que, posteriorment, es reflecteix en la riquesa del seu patrimoni agrícola i del seu patrimoni cultural material i immaterial. En un espai ben delimitat i reduït conviuen expressions prou diverses que constitueixen un tot, fet de retalls i bocins, de trossos, que de manera conjunta i solidària componen el paisatge cultural agrícola de policultiu i de mosaic mediterrani. Aquest paisatge reflecteix un model determinat en el qual la dimensió humana de l’activitat agrària s’harmonitza amb aquest mosaic de petites peces. En aquest sentit, el paisatge agrícola del Priorat pot aportar un gra d'arena en els sistemes agrícoles del món i en la posada en valor d’aquest model.

Informació general

Destinataris

El Simposi va adreçat a un públic molt ampli i divers: habitants del Priorat, de la resta de Catalunya i de l’Estat espanyol, de la Mediterrània i de la resta del món, relacionats amb l’agricultura. Des de pagesos fins a especialistes en els eixos temàtics que el congrés planteja, com també les institucions i les administracions nacionals i internacionals responsables de les polítiques sectorials en aquests àmbits.

Llengües

Hi haurà servei de traducció simultània en català, castellà, anglès i francès.

Localització

Cartoixa d’Escaladei
Priorat / Catalunya